Pozew o separację

Pozew o separację powinien byś jasny co do stanu faktycznego oraz zawierać sprecyzowane oczekiwania powoda – małżonka wnoszącego pozew do Sądu o zawieszenie związku małżeńskiego czyli orzeczenie separacji. Pozew wnosi się do Sądu Okręgowego miejsca zamieszkania małżonków. Do pozwu o separację konieczne jest dołączenie oryginalnych dokumentów takich jak: akt skrócony małżeństwa, akty skrócone urodzenia dzieci, zaświadczenie o zarobkach strony wnoszącej pozew. W pozwie należy podać przyczyny i fakty świadczące o faktycznym wygaśnięciu więzów uczuciowych, fizycznych i ekonomicznych, które przestały istnieć między małżonkami. W pozwie należy zdecydowanie podkreślić, że uczucie między małżonkami wygasło, brak jest pożycia fizycznego, brak jest wspólnego spędzania czasu. Każdy z małżonków prowadzi własne wydatki i nie konsultuje ich z drugim małżonkiem. Po mimo tych faktów strony lub strona nie pragnie definitywnego rozstania i chcą dać sobie szanse z możliwością powrotu. Separacja to ostateczne ostrzeżenie dla małżeństwa z ewentualną próbą naprawy złych stosunków, które powstały między małżonkami. W pozwie należy wskazać świadków z podaniem ich aktualnych adresów zamieszkania na potwierdzenie przytoczonych w pozwie okoliczność świadczących o przyczynach rozkładu małżeństwa. Można również określić sposób powierzenia i wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron, ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka, terminy odwiedzin, spotkań, wakacji i świąt jak również ustalenie udziału pozwanego w kosztach utrzymania i wychowania dzieci. Jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny ale niekoniecznie trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jeśli małżonkowie nie mają małoletnich dzieci sąd może orzec separację na ich wspólne wniosek bez przeprowadzania postępowania. W trakcie separacji pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. W każdej chwili na zgodny wniosek małżonków separacja może być zniesiona. Po orzeczeniu separacji formalnie osoby nadal nazywają się małżonkami i nie mogą zawrzeć nowego związku. Separacja może nie być orzeczona, jeżeli w jego wyniku miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Podstawowe koszty sądowe to 100 zł w przypadku sprawy o separację na wspólny zgodny wniosek stron w postępowaniu nieprocesowym i 600 zł – separacja sporna w postępowaniu procesowym (należy złożyć pozew o separację tak jak przy rozwodzie). Natomiast rozwód uzyskany na pierwszej rozprawie to koszt 300 zł. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

powrót

Sprawy cywilne

zobacz więcej

Sprawy karne

zobacz więcej

Obsługa firm

zobacz więcej