Podział majątku - Zniesienie współwłasności

Skontaktuj się z nami!
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Przedmiotem współwłasności zawsze jest konkretna rzecz. Pojęcie własności odnosi się do sytuacji, w której dana rzecz należy w sposób niepodzielny do wszystkich określonych  współwłaścicieli, a każdemu współwłaścicielowi przysługują wszystkie uprawnienia związane z prawem własności. Pojęcie niepodzielności danej współwłasności oznaczać będzie, iż każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo do całej rzeczy, a nie tylko do jej części, która odpowiednia jego udziałowi.

Są dwa rodzaje współwłasności:

A - współwłasność łączna dotycząca majątku objętego ustawową współwłasnością małżeńską lub współwłasność spółki cywilnej.

B - współwłasność ułamkowa, w której każdy z współwłaścicieli posiada określony ułamek udziału własności we współwłasności. W pierwszym przypadku zarządzanie własnością zależne jest od wszystkich właścicieli. W drugim przypadku każdy właściciel może samodzielnie zarządzać swoim ułamkiem, łącznie z prawem sprzedaży, ustanowienia na nim hipoteki  lub wykonaniu egzekucji.

Ważnym i odrębnym zagadnieniem jest sprawa zniesienia współwłasności, wydzielenie ułamkowe lub faktyczny podział rzeczy. Zniesienie współwłasności to przeniesienie udziałów we wspólnym prawie. Może tego żądać każdy ze współwłaścicieli współwłasności ułamkowej. Zniesienie współwłasności następuje przez podział fizyczny, chyba, że jest sprzeczny z przepisami ustawy lub przeznaczeniem społeczno-gospodarczym rzeczy albo pociągnęłoby to za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Jeżeli współwłaściciele są zgodni co do podziału rzeczy może to nastąpić na drodze umowy i oświadczeń woli. W przypadku podziału nieruchomości  obligatoryjną jest forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności czynności. Istniejąca współwłasność lub chęć jej zniesienia w konsekwencji często prowadzi do konfliktów i nieporozumień między współwłaścicielami. Powstają  trudne stany faktyczne wynikające z braku zrozumienia miedzy stronami.

W przypadku niezgodności właścicieli co do podziału pozostaje wystąpienie na drogę sądową. W przypadku gdy współwłasność ułamkowa jest nieproporcjonalna jest możliwość wnioskowania o podział równy z wyrównaniem różnicy dopłatą pieniężną pomiędzy współwłaścicielami.

JAK DOKONAĆ ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI PRZED SĄDEM

  • Przez podział rzeczy wspólnej (prawa), z możliwością ew. zasądzenia dopłat pieniężnych;
  • Przez przyznanie rzeczy (prawa), stosownie do okoliczności jednemu z współwłaścicieli z obowiązkiem spłat  pozostałych;
  • Sprzedanie rzeczy (prawa) i podział uzyskanych pieniędzy pomiędzy współwłaścicieli.

W celu rozporządzenia rzeczą wspólną przekraczającą zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda współwłaścicieli, którzy posiadają co najmniej połowę udziałów aby skierować sprawę do rozstrzygnięcia sądowego. Natomiast z żądaniem zniesienia współwłasności może wystąpić każdy z współwłaścicieli.  Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu i może zostać podniesione przez uprawnionego w każdym terminie.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z problemami zniesienia współwłasności dotyczących nieruchomości. Pracują u nas mecenasi z wieloletnią praktyka sądową i fachowym przygotowaniem praktyczny.

Zapraszamy,

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa