związek partnerski

Skontaktuj się z nami!
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

W Polsce nie jest uregulowana sytuacja prawna osób żyjących w związkach nieformalnych.

Obowiązujące przepisy nie regulują kwestii wzajemnych praw i obowiązków partnerów. Dotyczy to zarówno partnerów w związkach heteroseksualnych jak i związków osób nieheteroseksualnych. Według prawa polskiego, osoby pozostające w nieformalnych związkach są dla siebie osobami obcymi. Polska jest jednym z krajów, w którym nie można zarejestrować i zalegalizować związku partnerskiego bez zawarcia związku małżeńskiego.

Związek kobiety i mężczyzny żyjących przez wiele lat w stałym związku - konkubinacie boryka się m. in. z problemami uregulowania kwestii majątkowych, brakiem uprawnień do otrzymania alimentów wobec siebie, renty rodzinnej po zmarłym partnerze. Są również wyłączeni z ustawowego prawa do dziedziczenia po partnerze. To samo dotyczy osób żyjących w związkach nieheteroseksualnych, kobiety z kobietą i mężczyzny z mężczyzną, które to związki w jeszcze większym stopniu trafiają na bariery prawne niesankcjonujące wzajemnych praw i obowiązków, które wyłącznie zastrzeżone są dla zawiązków małżeńskich.

Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie i pożyciu w tzw. związkach konkubenckich, rozumianych jako związek kobiety i mężczyzny nie połączonych węzłem małżeńskim, w rozumieniu przepisów imitują tylko małżeństwo i nie rodzą prawie żadnych praw dla partnerów. Taka interpretacja przepisów powoduje brak równości w dostępie do uprawnień wynikających ze związku małżeńskiego dyskryminując ludzi o innych poglądach i preferencjach osobistych.

Kancelaria oferuje wypełnienie luki w obowiązującym prawie a zwłaszcza brak uregulowania związków nieformalnych. Proponujemy wszystkim parom zarówno hetero i nie hetero sformalizowanie ich związku partnerskiego w drodze umowy cywilnoprawnej (z podpisami notarialnie poświadczonymi), w której to umowie strony będą mogły samodzielnie i swobodnie określić wzajemnie zobowiązania majatkowe i osobiste gwarantujące podstawy funkcjonowania ich zwiazku oraz cel organizacji wspólnego życia. Między innymi sprawy podziału majątku, dziedziczenia, prawo do informacji medycznej. Kancelaria pomoże i wskaże ważne kwestie dla zwiazku, które dla każdej pary będą indywidualnie uwzględnione w przygotowanej umowie cywilnoprawnej.

Zapraszamy