Sprawy rodzinne

Czym zajmuje się nasza kancelaria?

Kancelaria nasza zajmuje się aspektami prawnymi spraw rodzinnych, które powstają w trakcie naszego życia i są jego nierozłącznym elementem. Zaczynając od wydarzeń przyjemnych takich jak małżeństwo urodzenie dziecka, otrzymanie darowizny itd. jak również sprawami i sytuacjami zdecydowanie trudnymi, z którymi nie zawsze potrafimy sobie poradzić. W takich sprawach Kancelaria oferuje pomoc prawna zaczynając od porady i konsultacji a kończąc na procesie sądowym i postepowaniu egzekucyjnym.

Prowadzimy i świadczymy usługi prawne dla osób fizycznych na każdym etapie postepowania w sprawach;

 • Sprawy rodzinne w trakcie małżeństwa: rozwody. separacje, alimenty, władza rodzicielska, wspólnota małżeńska i jej zniesienie
 • Sprawy związane ze śmiercią członków rodziny: spadki testamenty, darowizny, zachowki, dział spadku
 • Sprawy majątkowe osób bliskich: podział majątku, zniesienie współwłasności, pożyczki, umowy dożywocia, zasiedzenia
 • Sprawy mieszkaniowe: komunale, spółdzielcze, własnościowe, umowy deweloperskie
 • Sprawy egzekucyjne i odszkodowawcze: dochodzenie i windykacja roszczeń

Pozew rozwodowy możemy skierować do Sądu kiedy w naszej opinii nastąpił całkowity, trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Pozew rozwodowy powinien byś jasny co do stanu faktycznego oraz zawierać sprecyzowane oczekiwania powoda – małżonka wnoszącego pozew do Sądu o rozwiązanie związku małżeńskiego. Pozew wnosi się do Sądu Okręgowego miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków. Opłata od pozwu wynosi 600 zł. Do pozwu rozwodowego konieczne jest dołączenie oryginalnych dokumentów takich jak: akt skrócony małżeństwa, akty skrócone urodzenia dzieci, zaświadczenie o zarobkach strony wnoszącej pozew. W pozwie należy podać przyczyny i fakty świadczące o faktycznym wygaśnięciu więzów uczuciowych, fizycznych i ekonomicznych, które przestały istnieć między małżonkami od około roku. W wyjątkowych przypadkach może to być okres krótszy ale nie mniej jednak niż 6 miesięcy. W pozwie należy zdecydowanie podkreślić, że uczucie między małżonkami wygasło, brak jest pożycia fizycznego, brak jest wspólnego spędzania czasu, wspólnych znajomych i zainteresowań. Każdy z małżonków prowadzi własne wydatki i nie konsultuje ich z drugim małżonkiem. Faktycznie wszelkie więzy zostały zerwane i w ocenie małżonków stan ten jest trwały i nieodwracalny. W pozwie należy wskazać świadków jeżeli zaistnieje tak konieczność np. ( wspólne małoletnie dzieci ) z podaniem ich aktualnych adresów zamieszkania na potwierdzenie przytoczonych w pozwie okoliczność świadczących o przyczynach rozkładu małżeństwa. Można również określić sposób powierzenia i wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron, ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka, terminy odwiedzin, spotkań, wakacji i świąt jak również ustalenie udziału pozwanego w kosztach utrzymania i wychowania dzieci. Należy pamiętać, że nawet gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków rozwód może nie być orzeczony, jeżeli w jego wyniku miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Dlatego małżonkowie muszą określić wzajemne relacje w zakresie opieki nad dziećmi i starać się aby ich rozstanie wpłynęło w jak najmniejszym stopniu na dalszy prawidłowy rozwój i edukację dziecka.

Jak napisać pozew o alimenty

Pozew o alimenty może złożyć każda osoba uprawniona do uzyskania świadczeń alimentacyjnych. W pierwszej kolejności alimenty obciążają zstępnych przed wstępnymi. W przypadku braku zstępnych i wstępnych alimenty obciążają rodzeństwo. Pozew o alimenty składa się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca swojego zamieszkania lub w miejscu zamieszkania pozwanego. Warto pamiętać, że osoba starająca się o alimenty jest zwolniona ze wszystkich opłat sądowych. W pozwie należy umieścić :

 • dane osobiste
 • dane dziecka
 • dane osoby pozywanej
 • stopień pokrewieństwa
 • akt ślubu
 • akt urodzenia dziecka
Ważnymi powodami dla uzyskania alimentów jest wychowywanie dzieci, stan zdrowia, kwalifikacje zawodowe, brak możliwości podjęcia pracy. Do pozwu o alimenty w zależności od stanu faktycznego warto dołączyć wszelkie rachunki jakie ponosimy, w tym te za mieszkanie, zakupy (zarówno spożywcze, jak i inne związane z potrzebami np. dziecka). Warto też wskazać miejsce pracy pozwanego wraz z wysokością jego zarobków. Do pozwu można dołączyć także własne zaświadczenie o zarobkach. Jeśli dziecko lub inna osoba uprawniona podlega stałej opiece lekarskiej, należy dołączyć zaświadczenie o stanie jego zdrowia i kosztach leczenia. W przypadku zawarcia nowego związku małżeńskiego traci się prawo do alimentów. W wypadku śmierci prawo do alimentów wygasa i nie jest dziedziczne.


Alimenty

Konieczność wypłacania świadczeń alimentacyjnych ciążyć może na osobach spokrewnionych, spowinowaconych lub też będących w związku małżeńskim. Ustalenie alimentów wymaga przeprowadzenia stosownych działań prawnych.

zobacz więcej

Władza rodzicielska

Do czasu aż dziecko uzyska pełnoletniość, każdy z rodziców sprawuje nad nim władze. Jej zakres, jak też ewentualne pozbawienie władzy rodziców (bądź jednego z nich), określają odpowiednie przepisy.

zobacz więcej

Zaprzeczenie ojcostwa

W wytoczeniu powództwa o zaprzeczeniu ojcostwa istotną rolę odgrywa czas. Zarówno w przypadku aktualnego męża matki dziecka, byłego męża, jak i samego dziecka, istnieją określone ramy czasowe, w których te osoby mogą rozpocząć działania prawne.

zobacz więcej

Uznanie dziecka

Potwierdzenie ojcostwa przez mężczyznę to podstawa ku temu, aby zgodnie z prawem stał się on opiekunem dziecka. Konieczna jest również zgoda matki, bądź też przedstawiciela ustawowego dziecka. Stosowne oświadczenie o uznanie dziecka składa się przed właściwym organem - kierownikiem USC lub Sądem.

zobacz więcej

Zarząd majątkiem dziecka

Władza rodzicielska nad dzieckiem oraz jego majątkiem trwa do czasu, aż osiągnie ono wiek pełnoletni. Zarządzanie majątkiem nie daje jednakże rodzicom pełnej swobody, a stosowne przepisy wprowadzają określone ograniczenia.

zobacz więcej

Sprawy Rozwodowe

zobacz więcej

Sprawy cywilne

zobacz więcej