Nasza kancelaria z siedzibą w Warszawie oferuje kompleksową obsługę w zakresie nieuczciwych praktyk rynkowych. Nasi prawnicy to byli wieloletni pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, posiadający wiedzę i doświadczenie związane ze stosowaniem ustaw regulujących nieuczciwe praktyki rynkowe oraz czyny nieuczciwej konkurencji. Znajomość tych przepisów daje przedsiębiorcom oraz konsumentom dodatkowe instrumenty w walce z nieuczciwymi przedsiębiorcami.

Prawnicy Kancelarii posiadają nie tylko wiedzę, ale także doświadczenie i wyczucie w zakresie oceny i praktycznego stosowania przepisów regulujących nieuczciwe praktyki rynkowe. Instrumenty te mają charakter cywilny – polegający na domaganiu się odszkodowania oraz zadośćuczynienia – oraz karny, umożliwiający pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej.

 

Jakie rozróżniamy czyny niedozwolone?

Deliktami na gruncie ustaw regulujących nieuczciwe praktyki rynkowe oraz czyny nieuczciwej konkurencji są przykładowo: próby wprowadzania konsumenta w błąd przy oferowaniu lub sprzedawania mu towaru, prowadzenie agresywnej sprzedaży przez uporczywe odwiedzanie, wymaganie przez sieci handlowe opłat za możliwość sprzedaży im swoich towarów (tzw. opłaty półkowe), nierówne traktowanie przedsiębiorców w ramach podobnych umów.

Kancelaria, bazując na doświadczeniu swoich pracowników, którzy mieli okazję stosowania wyżej opisanych ustaw podczas swojej pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferuje szeroko pojęte usługi. W ich zakres wchodzi m.in.: występowanie przeciwko przedsiębiorcom stosującym nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji, analiza i doradztwo w zakresie praktyk stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem ich zgodności z ustawami, obrona przedsiębiorców, którym zarzuca się stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych lub czynów nieuczciwej konkurencji.

 

Co nazywamy czynem nieuczciwej konkurencji?

Zgodnie z treścią ustawy czynami nieuczciwej konkurencji nazywamy działanie sprzeczne z prawem oraz dobrymi obyczajami, zwłaszcza gdy narusza interes innego przedsiębiorcy lub konsumenta.

Do najważniejszych czynów zaliczamy:

  • błędne oznaczenie przedsiębiorstwa,
  • oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego usług lub towarów,
  • naruszanie tajemnicy firmy,
  • nakłanianie do rozwiązania bądź niezrealizowania umowy,
  • naśladownictwo umowy,
  • pomawianie lub zachwalanie w sposób nieuczciwy,
  • utrudnianie dostępu do rynku,
  • zakazana reklama,
  • organizowanie sprzedaży lawinowej.

 

Często spotykanym czynem nieuczciwej konkurencji jest również podbieranie lub przejmowanie pracownika (employee poaching oraz employee raiding). Są to zachowania polegające na wykradaniu pracowników – najczęściej od bezpośrednich i najważniejszych konkurentów. Dotyczy to zwłaszcza tych pracowników, którzy są w posiadaniu ważnych informacji na temat pracodawcy lub unikalnej, wysoce specjalistycznej wiedzy.

Nieuczciwe praktyki rynkowe

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia