testament warszawa

Testament jest ostatnią wolą spadkodawcy, tj. osoby zmarłej, której dyspozycje nabierają mocy prawnej dopiero z chwilą jej śmierci. Testament jest indywidualnym i osobistym rozporządzeniem majątkiem własnym. Jego celem jest zmiana kolejności dziedziczenia wynikającego z ustawy. Daje on możliwość powołania do spadku osoby obce niedziedziczące z ustawy. Testament musi być spisany własnoręcznie, opatrzony datą i podpisany. Może być także spisany u notariusza, jak również w szczególnych przypadkach wypowiedziany ustnie w obecności świadków. Każdy z tych testamentów jest tak samo ważny.

Nasza kancelaria w Warszawie może pomóc Państwu w następujących sprawach: przygotowywanie treści testamentu, przygotowywanie umów związanych z dziedziczeniem, prowadzenie sporów dotyczących ważności testamentu, egzekwowanie testamentu, a także zaplanowanie sposobu podziału majątku po śmierci spadkodawcy.

 

Jakie są rodzaje testamentów?

W polskim prawie najprostszy podział testamentów zakłada podział na testamenty zwykłe i szczególne. Do tych pierwszych zaliczają się własnoręczne, notarialne, urzędowe (allograficzne), zaś w drugiej grupie wyróżniamy ustne, podróżne i wojskowe.

Testament holograficzny to testament własnoręcznie sporządzony i napisany przez spadkodawcę. Warunkiem koniecznym jest opatrzenie go datą i podpisem. Treść testamentu powinna precyzyjnie określać komu i w jakiej części przypada spadek.

Testament urzędowy (allograficzny) oznacza złożenie stosownego oświadczenia w obecności dwóch świadków z udziałem przedstawiciela administracji państwowej (wójt - burmistrz) bądź kierownika urzędu stanu cywilnego. Takie oświadczenie powinno zostać ujęte w protokole, a następnie odczytane w obecności świadków. Warunkiem ważności jest złożenie podpisu zarówno przez spadkodawców, jak i świadków.

W przypadku zaistnienia ryzyka rychłej śmierci spadkodawcy lub jeżeli pojawiły się szczególne okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają zachowanie zwykłej formy testamentu, wówczas spadkodawca może swoją wolę wyrazić w obecności trzech świadków. Warunkiem sporządzania testamentu ustnego szczególnego jest obawa rychłej śmierci, która musi zaistnieć w momencie sporządzania testamentu. Kodeks jasno określa osoby, które spełniają warunki bycia świadkiem przy spisywaniu testamentu ustnego.

 

Czym charakteryzuje się testament notarialny?

Testament notarialny spisany jest zawsze w obecności notariusza, daje bardzo wysokie prawdopodobieństwo jego ważności oraz dowodowo jest bardzo trudny do podważenia i obalenia. Treść i forma testamentu spisana w formie aktu notarialnego gwarantuje, że przyjęte zapisy są zgodne z prawem, a testament jest prawidłowy i będzie ważny w przyszłości i wywoła oczekiwane z wolą testatora skutki prawne po jego śmierci.

Testament notarialny może być odwołany tylko w formie aktu notarialnego. Testamentu nie można napisać, zmienić lub odwołać przez przedstawiciela. Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych. Przy odczytaniu aktu notarialnego notariusz powinien się przekonać, że osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu, a akt jest zgodny z ich wolą. Akt notarialny przed podpisaniem powinien być odczytany przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności.

Wróć do: Sprawy spadkowe

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Testament Warszawa
Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska i Wsp. Sp. k.

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Testament

Kancelaria Prawna fachowo i sprawnie pomoże załatwić każdą sprawę związaną z testamentem.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia