Umowy handlowe

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia

Prawnicy Kancelarii posiadają nie tylko wiedzę, ale także doświadczenie i wyczucie w zakresie oceny i praktycznego stosowania przepisów prawa gospodarczego i handlowego. W umowach między przedsiębiorcami często wykorzystywana jest zasada swobody negocjacji i kontraktacji co stwarza nieograniczone możliwości ustaleń i zapisów.

Umowy można podzielić na nazwane i nienazwane.

Umowy nazwane są regulowane przez Kc. jak: umowa sprzedaży, umowa dostawy, zamiany, umowę o dzieło, kontraktacji, umowę o roboty budowlane, umowę najmu, umowę leasingu, umowę użyczenia, umowę pożyczki, umowę zlecenia, umowę darowizny, umowę spółki itd.

Umowy nienazwane jak: franchising, sponsoring, know-how, factoring i forfaiting.
strony mogą takie umowy zawierać na dowolnych warunkach, swobodnie według uznania.

Umowy handlowe oraz umowy obrotu gospodarczego dzielą się na umowy handlowe w dwóch grupach:

 • umowy jednostronnie handlowe, w których po jednej stronie występuje przedsiębiorca, a po  drugiej konsument (obrót konsumencki)
 • umowy nie handlowe, w których żadna ze stron nie występuje wobec siebie jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą

W obrocie gospodarczym występują następujące umowy handlowe:

 1. umowy krótkoterminowe
 2. umowy długoterminowe
 3. umowy ramowe i wykonawcze
 4. umowy zawarte w trybie oferty i negocjacji, przetargu i aukcji.

Podstawowe cechy umów nazwanych handlowych określonych w Kodeks cywilny to:

 1. przyjęcie zasady oferty odwołanej (art. 662 Kc)
 2. dopuszczalność modyfikującego przyjęcia oferty (art. 681 Kc)
 3. dopuszczalność ustalenia ostatecznej treści umowy zwartej ustnie za pomocą tzw. pisma potwierdzającego (art. 771 Kc)
 4. wyłączenie stosowania formy ad probationem (art. 74 3 Kc)
 5. szczególne zasady przy złożeniu oferty w postaci elektronicznej (art. 661 § 2-4 Kc)
 6. przyjęcie szczególnego miernika należytej staranności dla prowadzących działalność gospodarczą (art. 355 2 Kc)
 7. wyłączenie zasady sądowej waloryzacji w odniesieniu do stron prowadzących przedsiębiorstwo (art. 3584 Kc)
 8. możliwość zawarcia umowy w wyniku zastosowania różnych wzorców (art. 385Kc)
 9. przyjęcie zasady, że umowa jest zawarta przez milczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą gdy strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych (art. 682 Kc)

Bardzo ważną kwestią dotyczącą treści umów handlowych jest zabezpieczenie interesów stron na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Dalsze bardzo istotne zasady dotyczące umów zawieranych w obrocie gospodarczym to:

 1. trzyletni ogólny termin przedawnienia roszczeń dotyczący działalności gospodarczej
 2. szczególne terminy przedawnienia dla roszczeń z tytułu niektórych umów
 3. szczególny miernik należytej staranności wymaganej od dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
 4. powiązanie miejsca spełnienia świadczenia z siedzibą przedsiębiorstwa jeżeli zobowiązanie ma związek z przedsiębiorstwem dłużnika lub wierzyciela

Skontaktuj się z nami:

tel. (22) 822 17 32
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Zapraszamy do współpracy!