Nasza kancelaria w Warszawie ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział majątku. Prowadzimy również sprawy związane m.in. z małżeńskimi stosunkami majątkowymi, również skomplikowanych spraw spornych toczonych między małżonkami. Niektóre sprawy mogą trwać wiele miesięcy lub lat, dlatego warto skorzystać z doświadczenia adwokata w podziale majątku. Bardziej złożone sprawy wymagają dużej zręczności i ogromnego doświadczenia pełnomocnika, np. w sytuacji, kiedy małżonkowie dorobili się większego majątku (np. przedsiębiorstwa).

 

Co należy wiedzieć o majątku wspólnym?

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzenia udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie jemu z podziału majątku wspólnego lub co do poszczególnych przedmiotów należących do tego majątku.

Momentem, który wyznacza możliwość dokonania podziału majątku wspólnego, jest wyrok sądowy lub akt notarialny znoszący małżeńską wspólność majątkową. Chwila ustania małżeńskiej wspólności majątkowej nie zawsze musi się zbiegać z chwilą ustania małżeństwa. Można rozróżnić dwie sytuacje: ustanie wspólności w trakcie trwania małżeństwa oraz ustanie wspólności związane z ustaniem małżeństwa, czyli rozwodem.

 

Kiedy może zostać zniesiona wspólność majątkowa w małżeństwie?

W niektórych przypadkach wspólność majątkowa może zostać zniesiona w trakcie małżeństwa, np. w sytuacji, kiedy małżonkowie postanawiają zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej – intercyzę – lub w momencie, gdy sąd wyrokiem dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Do innych przypadków należą:

  • ubezwłasnowolnienie małżonka,
  • ogłoszenie upadłości w stosunku do małżonka,
  • orzeczenie separacji małżonków.

 

Z kolei małżeńska wspólność majątkowa ustaje wraz z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lub śmierci jednego z małżonków (bądź obojga).

 

Co otrzymają małżonkowie przy podziale majątku wspólnego?

Po ustaniu wspólności majątkowej udziały małżonków w majątku wspólnym z założenia są równe, czyli otrzymają po połowie. Małżonkowie mogą jednak w intercyzie określić, że po ustaniu wspólności majątkowej ich udziały w majątku wspólnym nie będą równe, ustalając podział w sposób dowolny.

Niezależnie jednak od zapisów w ustawie czy intercyzie, małżonkowie mogą zwrócić się do sądu z prośbą, aby ustalenie wysokości ich udziałów pod względem stopnia przyczynienia się każdej ze stron do powstania majątku dorobkowego zostały zweryfikowane. Sąd między innymi bierze pod uwagę nakład pracy osobistej przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym jako istotny wkład w dorobek wspólny.

Jeżeli jeden z uczestników będzie domagał się nierównych udziałów, wówczas musi w toku postępowania udowodnić okoliczności świadczące, że były małżonek rażąco zaniedbywał rodzinę poprzez trwonienie majątku, niewykorzystywanie swoich możliwości w sposób należyty itd. Wówczas w takich okolicznościach najlepiej będzie powołać dowody z zeznań świadków oraz przedłożyć dokumenty świadczące o tym, że były współmałżonek nie przyczynił się odpowiednio do powstania wspólnego majątku.

W takiej sytuacji należy zawrzeć we wniosku argumenty o nierówny podział majątku. Wniosek należy wnieść do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca położenia majątku. Jeżeli wspólność majątkowa ustała na skutek śmierci jednego z małżonków, jego spadkobiercy mogą żądać ustalenia przez sąd nierównych udziałów tylko wtedy, gdy spadkodawca za życia wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa, rozwód lub separację.

 

Jakie są koszty sądowe podziału majątku?

Opłatę sądową w kwocie 1000 zł pobiera się od wniosku o poddział majątku wspólnego. Jeżeli byli małżonkowie zechcą zawrzeć zgodny podział majątku, wówczas za wniosek sąd pobiera opłatę stałą w kwocie 300 zł. Postępowanie sądowe w sytuacji zgodnego podziału majątku jest nie tylko szybsze, ale i tańsze. Jeżeli do podziału majątku będzie wchodziła nieruchomość, postępowanie sądowe może być tańsze niż sporządzenie umowy przed notariuszem.

Jeżeli zdecydujemy się na sądowy podział majątku, wówczas konieczne jest złożenie wniosku. We wniosku powinniśmy określić składnik majątku podlegający podziałowi oraz przedstawić dowody stanowiące o naszej ich własności. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość, wówczas do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej. Natomiast przy podziale rzeczy ruchomych nie wymaga się specjalnych dowodów na potwierdzenie, że takie rzeczy stanowią nasza własność. Jeżeli mimo wszystko dojdzie do sporu, wtedy możemy oprzeć się na dowodach z zeznań świadków.

Dlaczego my?

Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc we wszystkich sprawach związanych z podziałem majątku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Podział majątku Warszawa
Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska i Wsp. Sp. k.

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Podział majątku wspólnego

Kancelaria Prawna fachowo i sprawnie pomoże załatwić każdą sprawę związaną z podziałem majątku.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia