Obrona oskarżonych kompleksowo

Osoba fizyczna występująca w charakterze oskarżonego jest strona procesową, przeciwko której został wniesiony akt oskarżenia w procesie karnym. Oskarżonemu przysługują pełne prawa na zasadzie równości stron np. prawo do obrony, prawo do odmówienia złożenia wyjaśnień, prawo do zakładania środków odwoławczych.

Oskarżony nie odpowiada karnie za złożenie wyjaśnień nieprawdziwych, nie ma obowiązku udowadniać swej niewinności, ponieważ ciężar dowodu spoczywa na oskarżycielu. Oskarżonego nie uważa się za winnego, dopóki nie zostanie mu udowodniona wina, a nie dających się usunąć wątpliwości nie wolno rozstrzygać na niekorzyść oskarżonego. Niemniej niepodjęcie aktywnej i przemyślanej obrony jest częstym błędem podsądnych, którzy niesłusznie zdają się na przekonanie, że racja jest po stronie niewinnych i sprawiedliwości nie trzeba pomagać.

Prawa oskarżonego do obrony obejmuje:

  • uprawnienie do podejmowania osobiście przez oskarżonego czynności w procesie, tzn. uprawnienie to dotyczy czynności, które oskarżony może podejmować jako strona procesowa, a także czynności, do których podjęcia ma prawo wyłącznie osoba będąca oskarżonym;
  • uprawnienie do korzystania z pomocy obrońcy, obrona może być obligatoryjna lub fakultatywna;
  • przepisy prawa, które nakazują, aby organy procesowe dokonywały czynności także na korzyść oskarżonego, np. organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego.

Upoważnienie do obrony może być udzielone na piśmie albo przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne. Obrońca może podejmować czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego. Udział obrońcy w postępowaniu nie wyłącza osobistego działania w nim oskarżonego.

Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

Obrona z urzędu ma miejsce wtedy kiedy obrona jest obligatoryjna, a sam podejrzany, oskarżony nie wyznaczył sobie obrońcy i trzeba wyznaczyć mu obrońcę.

Sąd może cofnąć wyznaczenie obrońcy, jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których go wyznaczono.

W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę np. jeżeli:

- jest nieletni,
- jest głuchy, niemy lub niewidomy,
- zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności.
- sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę,
- w postępowaniu przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji, jeżeli zarzucono mu zbrodnię lub jest pozbawiony wolności.

Obronę oskarżonego Kancelaria nasza realizuje poprzez:

  • obronę oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym na etapie policji i prokuratury,
  • reprezentowaniu oskarżonych w procesie sądowym wszystkich instancji,
  • reprezentowanie oskarżonych w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie i udzielenie przerwy w wykonaniu kary;
  • przygotowywanie wniosków w sprawach o ułaskawienie,
  • przygotowywanie pism procesowych, środków odwoławczych, apelacje, zażaleń i kasacji, innych pism procesowych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dlaczego my?

Mamy doświadczenie i zadowolonych klientów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachową pomoc prawną w rozsądnej cenie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Obrona oskarżonych

Pomożemy fachowo i sprawnie.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia