02kw./19

Rodzaje umów deweloperskich

Umowa deweloperska to umowa niestandardowa i z tego powodu umowy deweloperskie są złożone, bez kodeksowych uregulowań, bez szablonowych opracowań. Każda umowa może być inna i nie ma gwarancji, że będzie korzystna dla strony kupującej. Oferujemy Państwu sprawdzenie umowy deweloperskiej przed jej podpisaniem.

02kw./19

Komu należy się zachowek

Zachowek to prawo, z którego można skorzystać w określonym czasie od chwili otwarcia spadku. Jeżeli jest się uprawnionym do otrzymania zachowku to w pierwszej kolejności należy zwrócić się o jego wypłatę do spadkobiercy. Osobami uprawnionymi do zachowku są osoby powołane do spadku z ustawy, jednak w przypadku zachowku grupa ta jest ograniczona.

02kw./19

Testament a zachowek

Zachowek jest ściśle związany z testamentem. W chwili otwarcia testamentu zmieniają się zasady dziedziczenia i osoby powołane do spadku z mocy ustawy mogą zostać pominięci w prawie do dziedziczenia i podziału masy spadkowej. W takiej sytuacji osoby te, które czują się pokrzywdzone w wyniku podziału masy spadkowej na mocy testamentu, mogą domagać się rekompensaty.

02kw./19

Jak sporządzić testament

Testament jest ostatnią wolą spadkodawcy – osoby zmarłej, którego dyspozycje nabierają mocy prawnej dopiero z chwilą jego śmierci. Testament jest indywidualnym i osobistym rozporządzeniem majątkiem własnym. Celem sporządzenia testamentu jest zmiana kolejności dziedziczenia wynikającego z ustawy, który daje możliwość powołania do spadku osoby obce nie dziedziczące z ustawy.

02kw./19

Pozew o zachowek

Powództwo z tytułu zachowku wytacza się przed Sądem ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed Sądem miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Prawo do zachowku jest ograniczone w czasie. Od 23 października 2011r. osoby uprawnione do zachowku mają aż 5 lat na zwrócenie się do spadkobierców o jego wypłatę.

02kw./19

Prawo spadkowe – zachowek

Aby wystąpić o zachowek musimy po pierwsze znać spadkobierców wymienionych w prawomocnym postanowieniu Sądu, ich proporcjonalny udział w masie spadkowej oraz znać wartość całego spadku. Do zachowku uprawnieni są przede wszystkim dzieci i małżonek spadkodawcy, jeśli któreś dziecko nie żyje, wówczas prawo do zachowku przechodzi na jego dzieci.

02kw./19

Spadek a darowizna

Podstawową różnicą między spadkiem a darowizną jest chwila ich otrzymania. Darowiznę od darczyńcy otrzymuje się za życia a spadek po śmierci spadkodawcy. Umowa darowizny może być odwołana, zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jej wykonania. Spadku nie można przyjąć pod żadnymi warunkami ani go odwołać.

02kw./19

Testament notarialny

Testament notarialny spisany jest zawsze w obecności notariusza, daje bardzo wysokie prawdopodobieństwo jego ważności oraz dowodowo jest bardzo trudny do podważenia i obalenia. Treść i forma testamentu spisana w formie aktu notarialnego gwarantuje, że przyjęte zapisy są zgodne z prawem a testament jest prawidłowy i będzie ważny w przyszłości.

02kw./19

Sprawy spadkowe

Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych spadkobierców w drodze dziedziczenia. Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa czyli tzw. scheda. Osoby uprawnione do spadku stają się spadkobiercami z mocy prawa.

02kw./19

Jak napisać testament

Testament jest ostatnią wolą spadkodawcy – osoby zmarłej, którego dyspozycje nabierają mocy prawnej dopiero z chwilą jego śmierci. Testament jest indywidualnym i osobistym rozporządzeniem majątkiem własnym. Celem testamentu jest zmiana kolejności dziedziczenia wynikającego z ustawy, który daje możliwość powołania do spadku osoby obce nie dziedziczące z ustawy.

02kw./19

Postępowanie spadkowe

Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej, pozostaje po niej masa spadkowa czyli tzw. scheda. Osoby uprawnione do spadku stają się spadkobiercami z mocy prawa. Są dwa etapy postępowania spadkowego. Pierwszy etap dotyczy ustalenia kto dziedziczy i w jakiej części.

02kw./19

Separacja a alimenty

Separacja  jest bardzo podobna do rozwodu. Orzeczenie separacji oznacza faktycznie zniesienie małżeństwa i rozstanie się małżonków. Każdy z małżonków zaczyna znowu żyć na własny rachunek i niczym nie jest związany z  byłym małżonkiem.

02kw./19

Pozew o alimenty

Pozew o alimenty może złożyć każda osoba uprawniona do uzyskania świadczeń alimentacyjnych. W pierwszej kolejności alimenty obciążają zstępnych przed wstępnymi. W przypadku braku zstępnych i wstępnych alimenty obciążają rodzeństwo.

02kw./19

Alimenty bez rozwodu

Obowiązek alimentacyjny powstaje w wyniku rozwodu lub separacji.  Dość powszechną praktyką jest, że małżonek w trakcie sprawy rozwodowej występuje o ustalenie alimentów.  Jest też możliwość wystąpienia do Sądu o nałożenie obowiązku alimentacyjnego w trakcie trwania związku.

02kw./19

Podział majątku – wsparcie adwokata

W trakcie związku małżeńskiego powstaje małżeńska wspólność majątkowa, która jest dobrem wspólnym i każdy z małżonków może z niej korzystać. Nie istnieje podział w sensie ułamków i procentów, który z małżonków może mniej lub więcej korzystać z dóbr wspólnych lub który u małżonków ma większe prawo.

02kw./19

Rozwód na pierwszej sprawie rozwodowej

Zdarzają się sytuacje, że zwarte małżeństwo nie było do końca przemyślane i nie spełniło oczekiwań obojga małżonków. Wówczas złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem w sytuacji kiedy małżonkowie decydują się na polubowne jego rozwiązanie.

02kw./19

Ile kosztuje rozwód

W celu rozpoczęcia postępowania rozwodowego przed Sądem jeden z małżonków wnoszący pozew o rozwód musi dokonać opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Przyszły wyrok rozwodowy ustali kto i w jakim stopniu przyczynił się do rozkładu związku małżeńskiego.

02kw./19

Rodzaje wyroków w sprawie rozwodowej

Sąd w postępowaniu rozwodowym orzeka o winie lub wydaje wyrok bez jego orzekania. Podstawą uzyskania rozwodu bez orzekania o winie jest zgodny wniosek stron, sprecyzowany w pozwie lub w toku rozprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami Sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe.

02kw./19

Różnica w rozwodzie z orzekaniem o winie i bez

Sąd orzekając wyrok rozwodowy z orzekaniem o winie musi być pewien, że powodem rozkładu związku małżeńskiego i orzeczenia rozwodu jest wina wyłącznie jedno z małżonków. Ustalenie przez Sąd choćby minimalnej winy jednej ze stron przy przeważającej winie drugiej strony, skutkuje orzeczeniem rozwodu z winy obojga stron.

02kw./19

Separacja a rozwód

Zarówno rozwód, jak i separacja, to niezwykle stresujące doświadczenia dla obu małżonków. Rozwód powinno traktować się jako rozwiązanie ostateczne, w przypadku, gdy brak szans na utrzymanie małżeństwa. Alternatywą dla rozwodu jest separacja prawna polegająca na rozdzieleniu małżonków od stołu i łoża, czyli uchyleniu wspólnoty małżeńskiej.

02kw./19

Pozew o separację

Pozew o separację powinien byś jasny co do stanu faktycznego oraz zawierać sprecyzowane oczekiwania powoda – małżonka wnoszącego pozew do Sądu o zawieszenie związku małżeńskiego czyli orzeczenie separacji. Pozew wnosi się do Sądu Okręgowego miejsca zamieszkania małżonków.

02kw./19

Jak napisać pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy powinien być jasny co do stanu faktycznego oraz zawierać sprecyzowane oczekiwania powoda-małżonka wnoszącego pozew do Sądu o rozwiązanie związku małżeńskiego. Pozew wnosi się do Sądu Okręgowego ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. Opłata od pozwu wynosi 600 zł.

02kw./19

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód nie zawsze musi być wojną małżonków o dzieci, zgromadzony majątek, o niespełnione oczekiwania i nieudane wspólne życie. Sprawy rozwodowe nie muszą być koszmarem. Bywa, że małżonkowie dochodzą do wniosku, że popełnili błąd zawierając związek małżeński ale nie żywią z tego tytułu do siebie urazy ani żalu.

02kw./19

Rozwód na pierwszej sprawie rozwodowej

Rozwód nie zawsze musi być wojną małżonków o dzieci, zgromadzony majątek, o niespełnione oczekiwania i nieudane wspólne życie. Bywa, że małżonkowie dochodzą do wniosku, że popełnili błąd zawierając związek małżeński ale nie żywią z tego tytułu do siebie urazy ani żalu. Chcą się rozstać kulturalnie i uczciwie podzielić majątek choć każdy z nich będzie żył i mieszkał osobno.

02kw./19

Czy rozwód dzieli majątek małżonków

Przedmiotem sprawy rozwodowej jest orzeczenie o ustaniu związku małżeńskiego i zakończenia etapu wspólnoty majątkowej byłych małżonków. Od tej chwili każdy z byłych małżonków podejmuje wszelkie działania tylko na własny rachunek i odpowiada za wszelkie decyzje we własnym imieniu.

02kw./19

Podział majątku małżeńskiego

Zasadniczym przedmiotem sprawy rozwodowej jest ustalenie czy są podstawy do orzeczenia rozpadu związku małżeńskiego w sposób trwały i zupełny. W tym postępowaniu Sąd zajmuje się głównie sprawami dotyczącymi sfery małżeńskiej i rodzinnej. W minimalny stopniu sprawa o rozwód może dotyczyć zgromadzonego majątku i jego podziału.

02kw./19

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem w sytuacji kiedy małżonkowie decydują się na rozstanie. Rozwód taki możemy uzyskać na pierwszej rozprawie, wystarczy zgodnie potwierdzić, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Trudniejsze jest uzyskanie rozwodu w przypadku kiedy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci.

02kw./19

Rozwód z orzekaniem o winie

Sąd orzekając wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie musi być pewien, że powodem rozkładu związku małżeńskiego i orzeczenia rozwodu jest wina wyłącznie jednego z małżonków. Ustalenie przez Sąd choćby minimalnej winy jednej ze stron przy przeważającej winie drugiej strony, skutkuje orzeczeniem rozwodu z winy obojga stron co w praktyce oznacza, że różnica w przyczynieniu się do rozwodu nie ma wpływu na wyrok z orzeczeniem winy.

01kw./19

Sprawy rozwodowe

Decyzja o rozwodzie lub separacji często stanowi jedną z najtrudniejszych decyzji jakie muszą podjąć małżonkowie. Sam rozwód jak i związane z tym postępowanie sądowe również stanowi dla stron stresujące i pełne emocji doświadczenie. Małżonkowie rozwód powinni traktować jako rozwiązanie ostateczne, w przypadku, gdy brak jest szans na utrzymanie małżeństwa.

14gru/18

Porady prawne

W codziennym życiu spotykamy się z problemami prawnymi, które wymagają fachowej wiedzy. Nasza Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w pełnym zakresie spraw cywilnych i karnych. Sprawy na pozór proste do załatwienia prowadzone w sposób amatorski mogą mieć odwrotny skutek i spowodować nieodwracalny i niekorzystny finał.

28sie/18

Adwokat rodzinny

Kłopoty rodzinne to zawsze problem dla każdej ze stron sporu. Bardzo często spór jest tak silny, a różnice zdań tak duże, że niezbędny jest adwokat rodzinny. Adwokat rodzinny może być wsparciem w takich sprawach jak rozwód, alimenty, spadek czy podział majątku.