Warunkowe przedterminowe zwolnienie kompleksowo

Osoba skazana na karę pozbawienia wolności może zwrócić się do sądu penitencjarnego o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Spełnienie tej przesłanki nie oznacza jednak, że zwolnienie warunkowe zostanie skazanemu udzielone. Decydują o tym sąd, który po spełnieniu przesłanek materialnych, może przychylić się do wniosku o przedterminowe zwolnienie lub nie.

Należy pamiętać, że przedterminowe warunkowe zwolnienie nie jest prawem i należy je rozpatrywać jako możliwość uzyskania wcześniejszego zwolnienia osoby skazanej.

Wniosek o przedterminowe zwolnienie może napisać sam zainteresowany, kurator sądowy, wychowawca, Dyrektor Zakładu Karnego, bądź adwokat osadzonego. O warunkowym zwolnieniu decyduje sąd penitencjarny. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku w znacznej mierze ma zachowanie skazanego podczas pobytu w zakładzie karnym. Ważnymi argumentami przemawiającymi na korzyść skazanego jest ilość otrzymanych wniosków nagrodowych, ocena zachowania a także poprawne zachowanie podczas wyjść na przepustki. Opłata od wniosku wynosi 45 zł.

Sąd może przychylić się do Twojego wniosku, jeżeli:

  • Twoja postawa,
  • właściwości i warunki osobiste,
  • sposób życia przed popełnieniem przestępstwa,
  • okoliczności jego popełnienia,
  • zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary pozwalają żywić przekonanie, że po zwolnieniu będziesz przestrzegał porządku prawnego i nie popełnisz ponownie przestępstwa.

Skazany może być warunkowo zwolniony po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach. Skazany w warunkach recydywy, powrotu do przestępstwa lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, musi odbyć trzy czwarte kary, a warunkowe zwolnienie nie może nastąpić wcześniej niż po roku jej odbywania. Jeżeli został skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności, może zostać warunkowo zwolniony po odbyciu 15 lat kary, natomiast przy karze dożywotniego pozbawienia wolności dopiero po odbyciu 25 lat kary.

Jeśli zostaniesz warunkowo zwolniony, czas pozostały do odbycia kary będzie stanowić okres próby. Nie może on być jednak krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat. Jeśli zostałeś skazany w warunkach powrotu do przestępstwa lub działałeś w zorganizowanej grupie przestępczej, okres próby nie może być krótszy niż 3 lata. W razie warunkowego zwolnienia z kary dożywotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi 10 lat.

Skazany odbywający karę pozbawienia wolności, może ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, co jest równoznaczne ze wcześniejszym opuszczeniem przez niego Zakładu Karnego. Przed rozpatrzeniem wniosku niezbędny jest wywiad kuratora sądowego w miejscu zamieszkania osadzonego oraz opinia dzielnicowego.

Warunkowo zwolniony, który został zobowiązany do wykonywania obowiązków związanych z okresem próby i nie został oddany pod dozór, jest obowiązany do:

  • bezzwłocznego, a najpóźniej w ciągu 7 dni od zwolnienia z zakładu karnego, zgłoszenia się do sądowego kuratora zawodowego sądu rejonowego, w którego okręgu będzie miał miejsce stałego pobytu,
  • zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu okresu próby.
  • niezmieniania bez zgody sądu miejsca stałego pobytu,
  • wykonywania nałożonych na niego obowiązków

Dodatkowo przed przyznaniem warunkowego zwolnienia, skazany musi zapoznać się i zaakceptować warunki tego zwolnienia. Z reguły wymaga się, od osoby przebywającej na warunkowym zwolnieniu spotykała się regularnie z kuratorem, który ustala sposób postępowania oraz czuwa nad dostosowaniem się więźnia do społeczeństwa i nadzoruje wykonanie przez niego warunków przedterminowego zwolnienia. Polega to na kontroli w mieszkaniu zwolnionego, dobrze widziane jest posiadanie stałego zatrudnienia oraz nie ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości.

W przypadku złamania prawa podczas warunkowego zwolnienia może ono zostać odwołane, co wiąże się z powrotem do Zakładu Karnego. Po odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia w praktyce znacznie maleją szansę na ponowne skorzystanie z tego dobrodziejstwa.

Dlaczego my?

Mamy doświadczenie i zadowolonych klientów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachową pomoc prawną w rozsądnej cenie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Pomożemy fachowo i sprawnie.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia