Pomoc prawna, obsługa kredytów CHF

UMOWY KREDYTOWE CHF

Aktualnie w polskich sądach toczy się coraz więcej postępowań w przedmiocie tzw. niedozwolonych klauzul umownych. Przytłaczająca ilość umów kredytowych dotyczy kredytów CHF, umów oczywiście opracowanych przez Banki. Umowy te zawierają wady prawne dające podstawę do ich podważenia, zmiany treści umowy lub uznania umowy za nieważną. Jeżeli zwrócą się Państwo do naszej Kancelarii, przeanalizujemy stan faktyczny i prawny, zastanawiamy się nad wybraniem najkorzystniejszego wariantu dalszego postępowania np: stwierdzenie nieważności umowy i zasądzenie całych rat lub ewentualnie zasadzenie nadpłat i uznanie wówczas umowy za ważną tzw. „odfrankowienie”.

Odfrankowienie kredytu CHF
Umowy frankowe CHF

PODSTAWA PROBLEMU TO NIELEGALNE WZORY UMÓW

Zaistniały problemem nie był spowodowany tylko wzrostem kursu franka jak próbowały przedstawić to banki w swojej obronie. Podstawową przyczyna były nieuczciwe zapisy umowne, które wszelkimi ryzykami kursowymi obarczały kredytobiorcę nieświadomego konsekwencji zawieranej umowy. Bank, podmiot wyspecjalizowany, który ma zapisane w swojej działalności statutowej analizy i rokowania kursów, pozostawił konsumentów bez należnej im ochrony, wzbogacając się jednocześnie na zapisanej w umowach swobodzie  w zakresie ustalania kursów wymiany. Kredytobiorcy nie otrzymali również ogłaszanej pomocy i wsparcia od Państwa, które uchwalając jedynie tzw. Ustawę antyspreadową, nie uwolniło kredytobiorców od ryzyka kursowego. Obecne przepisy pochodzące z prawa unijnego dają wykładnie, że wadliwa umowa podlega tzw. „odfrankowieniu” lub stwierdza się jej nieważność w całości lub części. Aktualne prawo europejskie oraz wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE generalnie stwierdzają, że kredyty frankowe są nieuczciwe, jeżeli banki nie poinformowały dokładnie i przejrzyście w umowach jakie mogą być niekorzystne konsekwencje dla kredytobiorcy. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. w sprawie Dziubak C-260/18 stał się przełomem w Polskim orzecznictwie. Od czasu wydania tego orzeczenia coraz więcej sądów powszechnych, a także Sąd Najwyższy skłaniają się ku stwierdzeniu niedozwolonego charakteru klauzul indeksacyjnych lub denominacyjnych, co często może prowadzić do stwierdzenia nieważności umów kredytowych. Sądy obecnie w większości spraw nakazują zwracanie przez banki opłat pobranych na podstawie niedozwolonych postanowień umownych. Natomiast w kredytach denominowanych, jeżeli sąd umożliwi przeliczenie kredytu po kursie sprzed dnia lub z dnia podpisania umowy lub uruchomienia kredytu, możemy się zastanowić co do dalszego kierunku czy warto iść w stronę unieważnienia umowy czy pozostawić umowę z możliwością nowego przeliczenia.

JAKIMI SPRAWAMI ZAJMUJE SIĘ KANCELARIA

Zajmujemy się sprawami, w których występują problemy z umowami CHF
m.in.

 • sprawy z zapisanymi w umowach klauzulami niedozwolonymi
 • sprawy przejścia na spłatę w CHF (np. podpisanie aneksu)
 • sprawy dotyczące uznania długu w CHF
 • sprawy osób i przedsiębiorców, którzy negocjowali kursy walut,
 • sprawy osób i przedsiębiorców, którzy negocjowali kredyty na cele
 • inwestycyjne i działalności gospodarcze w CHF

W naszych pozwach kierowanych do Sądu powołujemy się między innymi na
niezgodność i sprzeczność umów przygotowanych przez banki m.in. ;

 • z prawem bankowym,
 • z prawem cywilnym,
 • brakiem jasności w sprecyzowaniu świadczenia,
 • wpisanie w umowę niejasnego i jednostronnego przelicznika bankowego, brak uczciwego przejrzystego mechanizmu zasad
  indeksacji tabel kursowych i związanych z tym niekorzystnych ryzyk dla kredytobiorcy.

JAK DZIAŁAMY PRZED SĄDEM

Poza argumentami wcześniej przytoczonymi, podważamy również konstrukcje umów, które zastrzegają dla banków prawo do ustalenia ile klient ma zapłacić żeby spłacić swój dług. Powołujemy się na bieżące przepisy prawa unijnego, które jasno dają wykładnię, że wadliwa umowa podlega tzw. „odfrankowieniu” lub stwierdza ich nieważność. W sądzie wiemy też jak przesłuchiwać świadków banków aby przeciwdziałać ich niekorzystnym zeznaniom.

CO POTRZEBUJEMY DO ANALIZY UMOWY KREDYTOWEJ

Dane poniższe są wystarczające aby uzyskać kompletną informacje na temat dalszej procedury postępowania, kosztów postępowania oraz możliwości umówienia się na konsultację osobistą lub telefoniczną. datę umowy, kwotę kredytu, nazwę banku, czy umowa jest wypowiedziana oraz czy jest wystawione BTE, przesłać umowę, regulamin, ewentualne podpisane aneksy do analizy.

Zapraszamy,