Tymczasowe aresztowanie kompleksowo

Tymczasowe aresztowanie jest szczególnym środkiem zapobiegawczym, który powinien być stosowany z właściwą rozwagą, w sytuacjach tylko uzasadnionych i ścisłe określonych, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego izolacyjny charakter, który jest bardzo dotkliwy dla podejrzanego. Między innymi utrudnione są kontakty z rodziną, cenzurowane rozmowy i korespondencja.

Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu. W postępowaniu przygotowawczym stosuje je sąd rejonowy na wniosek prokuratora, w którego okręgu prowadzi się postępowanie, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki także inny sąd rejonowy. Po wniesieniu aktu oskarżenia tymczasowe aresztowanie stosuje sąd, przed którym sprawa się toczy. W postępowaniu przygotowawczym można stosować środki zapobiegawcze tylko względem osoby, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

Przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania:

 • zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się podejrzanego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu,
 • zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne
 • podejrzanemu grozi surowa kara gdy zarzut obejmuje popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata,
 • wyjątkowo gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, a zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

Wyłączenie stosowania tymczasowego aresztowania

Jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności:

 • spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo,
 • pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny.

Celem zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa. Można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. W przepisie chodzi o „duże prawdopodobieństwo” a więc o prawdopodobieństwo graniczące z pewnością odnośnie winy i sprawstwa.

Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy.

Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, gdy na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą albo, że okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia.

Tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane, jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nie przekraczającą roku.

Przed zastosowaniem środka zapobiegawczego sąd albo prokurator stosujący środek przesłuchuje oskarżonego chyba, że jest to niemożliwe z powodu jego ukrywania się lub jego nieobecności w kraju. Do udziału w przesłuchaniu należy dopuścić ustanowionego obrońcę, jeżeli się stawi. Zawiadomienie obrońcy o terminie przesłuchania nie jest obowiązkowe, chyba że oskarżony o to wnosi, a nie utrudni to przeprowadzenia czynności. O terminie przesłuchania sąd zawiadamia prokuratora.

Tymczasowe aresztowanie

W postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując tymczasowe aresztowanie, oznacza jego termin na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności sprawy nie można było ukończyć postępowania przygotowawczego w powyższym terminie, na wniosek prokuratora, sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy, gdy zachodzi tego potrzeba, może przedłużyć tymczasowe aresztowanie na okres, który łącznie nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Po skierowaniu do sądu aktu oskarżenia, sąd może nadal utrzymać tymczasowe aresztowanie jednak łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania do chwili wydania pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji nie może przekroczyć 2 lat.

Okres tymczasowego aresztowania liczy się od dnia zatrzymania.

Przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania na okres oznaczony, przekraczający powyższe terminy (12 miesięcy, 2 lata) , może dokonać sąd apelacyjny, w którego okręgu prowadzi się postępowanie, na wniosek sądu, przed którym sprawa się toczy, a w postępowaniu przygotowawczym na wniosek właściwego prokuratora apelacyjnego – jeżeli konieczność taka powstaje w związku:

 • z zawieszeniem postępowania karnego,
 • przedłużającą się obserwacją psychiatryczną oskarżonego,
 • przedłużającym się opracowywaniem opinii biegłego,
 • wykonywaniem czynności dowodowych w sprawie o szczególnej zawiłości lub poza granicami kraju,
 • celowym przewlekaniem postępowania przez oskarżonego,

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dlaczego my?

Mamy doświadczenie i zadowolonych klientów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachową pomoc prawną w rozsądnej cenie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Tymczasowe aresztowanie

Pomożemy fachowo i sprawnie.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia