UMOWA DEWELOPERSKA

Umowa deweloperska to umowa niestandardowa i z tego powodu umowy deweloperskie są złożone, bez kodeksowych uregulowań, bez szablonowych opracowań. Każda umowa może być inna i nie ma gwarancji, że będzie korzystna dla strony kupującej. Oferujemy Państwu sprawdzenie umowy deweloperskiej przed jej podpisaniem, wyjaśnienie praw i obowiązków każdej ze stron a szczególnie zwrócimy uwagę na warunki odstąpienia od umowy, zmiany w harmonogramie prac, zwiększenia kosztów budowy przez dewelopera, zmian projektowych, jakości wykończenia oraz kar umownych. Warto też sprawdzić czy w umowie nie ma klauzul niedozwolonych.

Przy kupnie nieruchomości – mieszkania możemy zawrzeć umowę rezerwacyjną, przedwstępną w formie aktu notarialnego lub w formie umowy cywilno-prawnej i kończącą umową ostateczną-przyrzeczoną.

UMOWA REZERWACYJNA

Umowa rezerwacyjna generalnie ma na celu weryfikację, czy inwestycja spotyka się z zainteresowaniem klientów, pomaga w podjęciu decyzji o zakresie realizowanej inwestycji i zaplanowaniu poszczególnych etapów budowy. Obecnie umowa rezerwacyjna jest również elementem strategii deweloperów na przyciąganie klientów i wiązanie ich z oferowana inwestycją. Istotnym elementem tej umowy jest wnoszona przez potencjalnego nabywcę opłaty rezerwacyjnej, którą można uznać za pewnego rodzaju kaucję, która powinna być zwrotną a dotyczy zabezpieczenia  przyszłej sprzedaży. Opłata ta stanowi dla dewelopera informację, że klient jest poważnie zainteresowany zawarciem z nim umowy deweloperskiej. Natomiast w czasie obowiązywania umowy rezerwacyjnej, deweloper nie ma możliwości oferowania zarezerwowanego lokalu innym klientom a zwłaszcza jego sprzedaży. Umowa rezerwacyjna ma charakter gwarancyjny ale również może mieć w pewnym stopniu charakter zobowiązaniowy.

UMOWA PRZEDWSTĘPNA

Jest to umowa, która zobowiązuje obie Strony do zawarcia oznaczonej umowy ostatecznej przyrzeczonej. Umowa przedwstępna powinna określić istotne postanowienia, które będą w umowie przyrzeczonej. Brak stosownego terminu nie powoduje automatycznej nieważności umowy przedwstępnej, gdyż w takiej sytuacji wyznacza go strona / strony  umowy w ciągu jednego roku od dnia jej  zawarcia, pod rygorem utraty tego prawa. Umowa przedwstępna ma prowadzić do zawarcia umowy ostatecznej, przenoszącej prawo własność na nabywcę. Dla ważności przedwstępnej umowy deweloperskiej, nie jest wymagana forma aktu notarialnego. W tym miejscu należy wyjaśnić, iż zasadniczo różny jest reżim prawny w zależności od tego  czy umowę przedwstępną kupna –sprzedaży nieruchomości kupujący zawrze w zwykłej formie pisemnej, czy też w formie aktu notarialnego. W pierwszym przypadku przysługują mu wyłącznie roszczenia odszkodowawcze, w drugim zaś można żądać zawarcia umowy ostatecznej- przyrzeczonej.

Po podpisaniu umowy sytuacja Stron zmienia się i nadal można dochodzić swoich praw ale już na podstawie zasad obowiązujących w umowie. W jednym i drugim przypadku proponujemy uzyskać fachową pomoc przed podjęciem samodzielnego działania, zaczynając np. od sprawdzenia czy nie ma w umowie klauzul niedozwolonych.

UMOWA OSTATECZNA – PRZYRZECZONA

Umowa ostateczna przyrzeczona jest zawsze zawierana w formie aktu notarialnego. Podstawą tej umowy jest umowa przedwstępna, z której wynikają wszystkie zawarte ustalenia i warunki wynegocjowane przez Strony. W umowie tej też można dokonać zmiany zapisów pod warunkiem wyrażenia zgody przez wszystkie zainteresowane strony. Umowa ta reguluje wszystkie wcześniej wynegocjowane warunki umowy takie jak; cena , sposób zapłaty, harmonogram rozliczeń, inne zobowiązania stron, pokrycie kosztów, daty przekazania nieruchomości, koszty przeniesienia własności itp.

Przejdź do: Umowa deweloperska

Dlaczego my?

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc we wszystkich sprawach cywilnych, cywilno-rodzinnych oraz karnych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

SPRAWDŹ I ZWERYFIKUJ UMOWĘ DEWELOPERSKĄ

Deweloper oferuje nam do podpisania umowy; rezerwacyjną, umowę przedwstępną, umowę przenoszącą własność. W każdej z tych umów może być haczyk, zapis niekorzystny dla kupującego. Deweloperzy często wpisują do umów klauzule niedozwolone, postaramy się pomóc i temu zapobiec.

ZAUFAŁO NAM WIELU KLIENTÓW.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia