mężczyzna podpiera twarz ręką

Zanim złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy sprawdzić, jakie zmiany w życiu pojawią się w wyniku orzeczenia sądowego.

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Najważniejszym skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest fakt, że majątek upadłego konsumenta staje się masą upadłości służącą zaspokojeniu wierzycieli. Co to znaczy? Cały majątek będzie zarządzany przez syndyka, którego wyznaczeniem zajmuje się sąd. Upadły konsument traci możliwość rozporządzania własnym majątkiem. Sprzedaż samochodu, przeniesienie własności nieruchomości – te i inne czynności stają się nieważne.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej prowadzi do utraty prawa do zarządzania i korzystania z majątku wchodzącego do masy upadłości. Należy jednak zaznaczyć, że upadły konsument zachowuje uprawnienia do zawierania umów związanych ze sprawami życia codziennego. Przykładowo – zakup żywności jest pokrywany z majątku, który nie podlega zajęciu.

Innym ważnym skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zawieszenie wszystkich postępowań sądowych i egzekucyjnych. Póki trwa postępowanie upadłościowe, nie może zostać wszczęte nowe postępowanie egzekucyjne. Nawet niezaspokojone zobowiązania nie mogą być ponownie dochodzone. Dzięki temu osoba fizyczna może być oddłużona.

Upadłość konsumencka a wynagrodzenie za pracę

Masa upadłości obejmuje również wynagrodzenie za pracę, jednak zgodnie z przepisami Kodeksu pracy syndyk nie może zabrać całego wynagrodzenia. Zatem zajęcia wynagrodzenia można dokonać w określonych granicach. Jeśli nie posiadamy zobowiązań innych niż alimentacyjne, to regułą jest, że zajęciu podlega połowa otrzymywanego wynagrodzenia. Warto pamiętać, że wolna od zajęcia jest kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.