Rozwód

MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa – ustawowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich do tzw. majątku wspólnego. Przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego - odrębnego każdego z małżonków.Wspólność majątkowa nie powstanie, gdy małżonkowie przed zawarciem małżeństwa podpiszą intercyzę, czyli umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową.

Rozwód - sprawy rozwodowe

CO SKŁADA SIĘ NA MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW

Współwłasność ustawowa to wspólność łączna, czyli bezudziałowa. Oznacza to, że w jej trakcie nie można określić wysokości udziału jaki przysługuje każdemu z małżonków.
W składa majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków oraz przedmioty majątkowe nabyte przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej.
Wśród przedmiotów majątkowych składających się na majątek wspólny, Kodeks rodzinny wymienia:

  • Pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków
  • Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Jak zaznaczono wyżej majątek wspólny tworzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej. Nie jest to jednak tym samym, co czas trwania małżeństwa. Wspólność majątkowa może bowiem ustać w trakcie małżeństwa. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
W praktyce największe znaczenie maja dwie pierwsze grupy przedmiotów, czyli pobrane wynagrodzenia i dochody z majątku zarówno wspólnego jaki osobistego.

CO STANOWI MAJĄTEK OSOBISTY MAŁŻONKA

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

  • Przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej czyli nabyte przed ślubem
  • Przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba ze spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej,
  • Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegają odrębnym przepisom, przedmioty służące do wyłącznie do zaspokojenia osobistych potrzeb jednego z małżonków ( ubrania, przedmioty związane z hobby małżonka )
  • Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania, za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadość uczynienia za doznaną krzywdę. Nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia jego lub zmniejszeni widoków powodzenia na przyszłość.
  • Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcze.

ZASADA SUROGACJI

Z dniem 20 stycznia 2005 r. uległa zmianie kwalifikacja przedmiotów majątkowych nabytych w zamian za inne składnik majątku osobistego tzn. surogacja. Jeżeli przepis szczególny stanowi inaczej, to wszystko co nabywamy w zamian za składnik majątku osobistego, nadal stanowi składni majątku osobistego, nie zasila więc majątku wspólnego i nie podlega podziałowi. Zgodnie z tym przepisem do majątku osobistego małżonków zalicza się również przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności małżeńskiej majątkowej w zamian za inne przedmioty stanowiące majątek osobisty małżonka.

Zapraszamy.

Wróć do: Sprawy rozwodowe

Dlaczego my?

Przeprowadzimy Twój rozwód sprawnie, fachowo i dyskretnie za umiarkowaną cenę. Mamy doświadczenie i zadowolonych klientów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachowa pomoc prawną dotyczącą spraw rozwodowych i spraw bezpośrednio związanych ze skutkami wywołanymi orzeczeniem wyroku rozwodowego. W szczególności dotyczy to  spraw związanych z samym rozwodem a także separacją, alimentami, konkubinatem, małżeńską wspólnością majątkową oraz podziałem majątku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

adwokat sprawy o rozwód w warszawie

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Należy podkreślić, że każda sprawa rozwodowa jest inna i w zależności od określenia odpowiedzialności orzeczonej w sentencji wyroku powoduje dla Stron różne skutki prawne w chwili uzyskania rozwodu i dalej na przyszłość.

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Małżeństwa wspólność majątkowa

Fachowo i sprawnie pomożemy załatwić każdą sprawę rozwodową.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia