współwłasność

Współwłasność nieruchomości często bywa źródłem konfliktów i nieporozumień między współwłaścicielami. W takich sytuacjach warto rozważyć możliwość zniesienia współwłasności, czyli podziału nieruchomości na odrębne części, które będą stanowić własność poszczególnych współwłaścicieli. W artykule przedstawimy, na czym polega zniesienie współwłasności, jakie są jego korzyści oraz jak przebiega cały proces.

Zniesienie współwłasności – na czym polega?

Zniesienie współwłasności to proces prawny, który ma na celu przekształcenie wspólnej własności nieruchomości w odrębną własność poszczególnych współwłaścicieli. Może się to odbyć na kilka sposobów, w zależności od rodzaju nieruchomości oraz woli stron. Najczęściej spotykane metody to podział fizyczny nieruchomości, sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanych środków oraz przekształcenie współwłasności w inną formę prawną, np. spółkę.

Jakie korzyści wynikają ze zniesienia współwłasności?

Decydując się na zniesienie współwłasności, można uzyskać szereg korzyści. Przede wszystkim eliminuje się źródło potencjalnych konfliktów i nieporozumień między współwłaścicielami. Każdy z nich staje się wyłącznym właścicielem swojej części nieruchomości, co pozwala na swobodne dysponowanie nią bez konieczności uzgadniania decyzji z innymi współwłaścicielami.

Ponadto zniesienie współwłasności może przyczynić się do wzrostu wartości nieruchomości. W przypadku podziału fizycznego każda z wydzielonych części może być atrakcyjniejsza dla potencjalnych nabywców niż całość nieruchomości będącej współwłasnością. Jeśli zaś współwłaściciele zdecydują się na sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanych środków, mogą zainwestować je w inne, bardziej opłacalne przedsięwzięcia.

Jak przebiega proces zniesienia współwłasności?

Zniesienie współwłasności może odbyć się na drodze porozumienia między stronami lub poprzez orzeczenie sądu. Najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie umowy między współwłaścicielami, która określi sposób podziału nieruchomości oraz ewentualne rekompensaty dla poszczególnych stron. Umowa taka powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, a następnie zgłoszona do odpowiedniego wydziału ksiąg wieczystych w celu wprowadzenia zmian.