majątek po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie oraz proces zniesienia wspólnoty majątkowej stanowią kluczowe kwestie związane z rozwiązaniem małżeństwa w Polsce. Niniejszy artykuł omawia zagadnienia dotyczące podziału wspólnego majątku małżonków oraz przebieg procesu zniesienia wspólnoty majątkowej w świetle prawa polskiego.

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Podział majątku po rozwodzie stanowi jedno z kluczowych zagadnień, które należy rozstrzygnąć podczas rozwiązywania małżeństwa. W trakcie trwania związku małżeńskiego dochodzi często do zgromadzenia pewnego majątku, który stanowi wspólną własność obojga małżonków. Aby móc właściwie podzielić wspólny majątek, należy najpierw dokonać jego inwentaryzacji oraz ustalić wartość poszczególnych składników.

W przypadku braku umowy małżeńskiej domniemywana jest wspólność majątkowa między małżonkami, która obejmuje zarówno nabyty majątek jak i długi powstałe w trakcie trwania małżeństwa. Proces podziału majątku może być przeprowadzony zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej.

W przypadku dobrowolnego porozumienia stron co do podziału majątku wystarczy zawrzeć stosowną umowę, która reguluje kwestie przekazania poszczególnych składników majątkowych. Umowa taka powinna być zawarta w formie pisemnej, a najlepiej przed notariuszem, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z jej wykonywaniem.

Jeżeli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia co do podziału majątku, konieczne będzie wszczęcie postępowania sądowego. W takim przypadku sąd dokona podziału majątku według zasady równości udziałów każdego z małżonków, chyba że świadczyłoby to rażącej niesprawiedliwości. W ocenie sprawiedliwości podziału sąd uwzględni wzajemne stosunki małżonków w czasie trwania małżeństwa, wkład pracy domowej oraz wkład w zdobycie i zachowanie majątku wspólnego.