młotek sędziowski i obrączki

Rozwód to jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie mogą spotkać małżeństwo. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, rozwód może być orzeczony na różne sposoby, w zależności od okoliczności oraz przyczyn rozpadu małżeństwa. W niniejszym artykule omówimy trzy główne sposoby orzekania rozwodu w Polsce, a mianowicie rozwód z winy jednego z małżonków, rozwód bez orzekania o winie oraz rozwód za porozumieniem stron

Rozwód z winy jednego z małżonków

W przypadku rozwodu z winy jednego z małżonków sąd bada przyczyny rozpadu małżeństwa i ustala, który z partnerów jest odpowiedzialny za jego rozwiązanie. Przyczyną takiego rozwodu mogą być różne okoliczności, takie jak niewierność, nadużywanie alkoholu czy przemoc domowa.

Aby uzyskać rozwód z winy jednego z małżonków, strona skarżąca musi przedstawić dowody świadczące o tym, że jej partner dopuścił się zachowań prowadzących do rozpadu małżeństwa. Sąd może uwzględnić zarówno dowody pisemne, jak i zeznania świadków.

Rozwód bez orzekania o winie

W sytuacji, gdy żadne z małżonków nie chce obarczać drugiego winą za rozpad małżeństwa, możliwe jest złożenie wniosku o rozwód bez orzekania o winie. W takim przypadku sąd nie bada przyczyn rozpadu małżeństwa ani nie ustala winy żadnej ze stron.

Rozwód bez orzekania o winie może być orzeczony, jeśli obie strony wykażą, że między nimi doszło do trwałego i zupełnego zerwania więzi małżeńskich. Sąd może uwzględnić takie okoliczności jak długotrwałe życie w separacji czy brak wspólnych dzieci.

Rozwód za porozumieniem stron

W takiej sytuacji obie strony zgadzają się na rozwiązanie małżeństwa i wspólnie składają wniosek o rozwód. Wniosek taki musi zawierać informacje o podziale majątku, opiece nad dziećmi oraz ewentualnym alimentach. Sąd rozpatruje wniosek o rozwód za porozumieniem stron i sprawdza, czy porozumienie jest uczciwe i nie narusza interesów żadnej ze stron ani dzieci.