W trakcie związku małżeńskiego powstaje małżeńska wspólność majątkowa, która jest dobrem wspólnym i każdy z małżonków może z niej korzystać. Nie istnieje podział w sensie ułamków i procentów, który z małżonków może mniej lub więcej korzystać z dóbr wspólnych lub który u małżonków ma większe prawo np. do danej rzeczy z powodu np. dużej dysproporcji w wysokość zarobków i przynoszonych dochodów do wspólnego gospodarstwa. Takie rozważanie nie maja miejsca w trakcie związku małżeńskiego. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Momentem, który wyznacza możliwość dokonania podziału majątku, zarówno przed sądowego, jak i u notariusza jest chwila ustania wspólności ustawowej, która wcale nie musi zbiegać się z chwilą ustania małżeństwa. Można wyróżnić ustanie wspólności w trakcie trwania małżeństwa poprzez intercyzę, ustanowienie rozdzielności, ubezwłasnowolnienie, upadłość oraz separację.

W chwili ustania małżeństwa, zawsze następuje ustanie wspólności majątkowej. Dotyczy to następujących sytuacji:

  • rozwód - wspólność ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego,
  • śmierć jednego z małżonków albo obojga małżonków,
  • uprawomocnienie się wyroku unieważniającego małżeństwo.

Podziału wspólności majątkowej można dokonać za pośrednictwem Sądu w postępowaniu o podział majątku dorobkowego i postępowaniu rozwodowym bądź w drodze umowy przed notariuszem. Jeżeli w majątku jest nieruchomość to umowa musi być zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Kto ile otrzyma przy podział majątku wspólnego Po ustaniu wspólności majątkowej (rozwód, separacja itp.) udziały małżonków w majątku wspólnym są równe, czyli otrzymują oni po połowie. Małżonkowie mogą jednak w intercyzie określić, że po ustaniu wspólności ich udziały w majątku wspólnym nie będą równe ustalając je w sposób dowolny.

Niezależnie jednak od zapisów w ustawie czy intercyzie, małżonkowie mogą zwrócić się do Sądu z prośbą, aby ustalenie wysokości działów po uwzględnieniem stopnia przyczynienia się każdej ze stron do powstania majątku dorobkowego. Sąd bierze tu też pod uwagę nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego. Jeżeli byli małżonkowie złoża wniosek i zgodnie podzielą majątek wówczas zapłacą opłatę stałą w kwocie 300 złotych. Jeżeli do podziału majątku, będzie wchodziła nieruchomość, postępowanie sądowne, może być tańsze niż sporządzenie umowy przed notariuszem. We wniosku powinniśmy określić składniki majątku, podlegające podziałowi oraz przedstawić dowody stanowiące o naszej własności. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość wówczas do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej.

Natomiast przy podziale rzeczy ruchomych, nie wymaga się specjalnych dowodów na potwierdzenie, ze takie rzeczy stanowią naszą własność. Jeżeli mimo wszystko dojdzie do sporu wtedy możemy oprzeć się na dowodach z zeznań świadków.

Przejdź do: Podział majątku

Dlaczego my?

Nasza Kancelaria Prawna oferuje fachową pomoc we wszystkich sprawach cywilnych, cywilno-rodzinnych oraz karnych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawna Warszawa - Kontakt

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.

Podział majątku

Fachowo i sprawnie pomożemy załatwić każdą sprawę.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia