figurka domu i młotek sędziowski

Własność nieruchomości może przysługiwać kilku podmiotom – wcale nie musi być prawem jednopodmiotowym. W świetle polskiego prawa nie ma żadnych ograniczeń co do konkretnej liczby współwłaścicieli. Czasem się zdarza, że współwłaścicielami stajemy się na podstawie orzeczenia sądowego lub z mocy ustawy. Nie zawsze musi być to komfortowa sytuacja, dlatego często chcemy dokonać likwidacji stosunku współwłasności.

W jaki sposób można domagać się zniesienia współwłasności?

Generalnie zniesienia współwłasności nieruchomości może domagać się każdy ze współwłaścicieli. Przewidziano jednak czynności prawne, dzięki którym można wyłączyć to uprawnienie na okres nie dłuższy niż 5 lat. Warto przy tym pamiętać, że w ostatnim roku można przedłużyć ten okres o kolejne 5 lat. Zniesienia współwłasności można się domagać w dwóch trybach: umownym oraz sądowym.

Na czym polega umowne zniesienie współwłasności?

Najprostszym sposobem zniesienia współwłasności nieruchomości jest zawarcie umowy pomiędzy współwłaścicielami. Ważnym warunkiem jest zgoda wszystkich współwłaścicieli co do zamiaru zniesienia i jego sposobu. Należy pamiętać, że zwykła umowa nie będzie wystarczająca. Powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, dlatego współwłaściciele muszą udać się do notariusza.

Jak wygląda sądowe zniesienie współwłasności?

Nie w każdej sytuacji umowne zniesienie współwłasności jest możliwe. Jeżeli jeden ze współwłaścicieli nie wyraża zgody na zaproponowany sposób, trzeba wszcząć postępowanie przed sądem. W tym celu należy wnieść stosowny wniosek. Powinien w nim znaleźć się zaproponowany podział nieruchomości. W tego rodzaju sprawach sądem właściwym jest sąd rejonowy dla miejsca położenia nieruchomości.

Czy istnieją inne metody zniesienia współwłasności?

Oprócz opisanych wyżej metod umownego i sądowego zniesienia współwłasności, istnieją również inne rozwiązania mogące prowadzić do likwidacji stosunku współwłasności. Przykładem może być dobrowolne zrzeczenie się przez jednego ze współwłaścicieli swojego udziału na rzecz drugiego współwłaściciela. Taka czynność również powinna być dokonana w formie aktu notarialnego. Innym rozwiązaniem może być sprzedaż swojego udziału w nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli osobie trzeciej, co również prowadzi do zmiany struktury własnościowej nieruchomości.

Jakie są konsekwencje zniesienia współwłasności?

Zniesienie współwłasności nieruchomości prowadzi do zmiany sytuacji prawnej dotyczącej własności nieruchomości. W zależności od wybranej metody i uzgodnionego podziału, może to oznaczać przeniesienie własności na jedno z podmiotów, podział nieruchomości na odrębne części przypisane poszczególnym współwłaścicielom lub sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanych środków pomiędzy byłych współwłaścicieli. Ważne jest, aby w trakcie procesu zniesienia współwłasności dbać o interesy wszystkich stron, a także dopełnić wszelkich formalności związanych z przekształceniem własności.

Czy zniesienie współwłasności jest zawsze konieczne?

Zniesienie współwłasności nie jest zawsze konieczne, gdyż wiele zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań współwłaścicieli. W niektórych przypadkach współwłaściciele mogą doskonale funkcjonować w ramach wspólnej własności nieruchomości, dzieląc się obowiązkami i korzyściami wynikającymi z posiadania nieruchomości. Jednak w sytuacjach, gdy współwłaściciele mają różne plany dotyczące wykorzystania nieruchomości lub nie mogą dojść do porozumienia w kwestiach związanych z zarządzaniem nieruchomością, zniesienie współwłasności może być rozwiązaniem umożliwiającym uniknięcie konfliktów i uregulowanie sytuacji prawnej.