Rozwód

Małżeństwa wspólność majątkowa

Fachowo i sprawnie pomożemy załatwić każdą sprawę rozwodową.

6

Adwokatów i Radców

1458

Zadowolonych klientów

15

Lat doświadczenia

MAŁŻEŃSKA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa – ustawowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich do tzw. majątku wspólnego. Przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego - odrębnego każdego z małżonków.Wspólność majątkowa nie powstanie, gdy małżonkowie przed zawarciem małżeństwa podpiszą intercyzę, czyli umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową.

CO SKŁADA SIĘ NA MAJĄTEK WSPÓLNY MAŁŻONKÓW

Współwłasność ustawowa to wspólność łączna, czyli bezudziałowa. Oznacza to, że w jej trakcie nie można określić wysokości udziału jaki przysługuje każdemu z małżonków.
W składa majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków oraz przedmioty majątkowe nabyte przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej.
Wśród przedmiotów majątkowych składających się na majątek wspólny, Kodeks rodzinny wymienia:

  • Pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków
  • Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Jak zaznaczono wyżej majątek wspólny tworzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej. Nie jest to jednak tym samym, co czas trwania małżeństwa. Wspólność majątkowa może bowiem ustać w trakcie małżeństwa. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
W praktyce największe znaczenie maja dwie pierwsze grupy przedmiotów, czyli pobrane wynagrodzenia i dochody z majątku zarówno wspólnego jaki osobistego.

CO STANOWI MAJĄTEK OSOBISTY MAŁŻONKA

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

  • Przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej czyli nabyte przed ślubem
  • Przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba ze spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej,
  • Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegają odrębnym przepisom, przedmioty służące do wyłącznie do zaspokojenia osobistych potrzeb jednego z małżonków ( ubrania, przedmioty związane z hobby małżonka )
  • Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania, za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadość uczynienia za doznaną krzywdę. Nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia jego lub zmniejszeni widoków powodzenia na przyszłość.
  • Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków, prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcze.

ZASADA SUROGACJI

Z dniem 20 stycznia 2005 r. uległa zmianie kwalifikacja przedmiotów majątkowych nabytych w zamian za inne składnik majątku osobistego tzn. surogacja. Jeżeli przepis szczególny stanowi inaczej, to wszystko co nabywamy w zamian za składnik majątku osobistego, nadal stanowi składni majątku osobistego, nie zasila więc majątku wspólnego i nie podlega podziałowi. Zgodnie z tym przepisem do majątku osobistego małżonków zalicza się również przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności małżeńskiej majątkowej w zamian za inne przedmioty stanowiące majątek osobisty małżonka.

Zapraszamy.

Wróć do: Sprawy rozwodowe

Dlaczego my?

Przeprowadzimy Twój rozwód sprawnie, fachowo i dyskretnie za umiarkowaną cenę. Mamy doświadczenie i zadowolonych klientów. Nasza kancelaria adwokacka oferuje fachowa pomoc prawną dotyczącą spraw rozwodowych i spraw bezpośrednio związanych ze skutkami wywołanymi orzeczeniem wyroku rozwodowego. W szczególności dotyczy to  spraw związanych z samym rozwodem a także separacją, alimentami, konkubinatem, małżeńską wspólnością majątkową oraz podziałem majątku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

pomoc adwokata przy negocjacjach w zawieraniu umów

Kancelaria Prawna
Zofia Krakowian-Witkowska
i Wsp. Sp. k., Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 822 17 32
tel./fax (22) 822 17 59
tel. kom.: 501 505 996
kancelaria@kancelariamistewicz.pl

Należy podkreślić, że każda sprawa rozwodowa jest inna i w zależności od określenia odpowiedzialności orzeczonej w sentencji wyroku powoduje dla Stron różne skutki prawne w chwili uzyskania rozwodu i dalej na przyszłość.

Pomożemy Państwu w sposób fachowy i dyskretny.