02kw./19
adwokat rodzinny

Zarząd majątkiem dziecka

Zarząd majątkiem dziecka nieletniego Do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności czyli 18 lat jego majątkiem zarządzają rodzice. Rodzice jednak nie mają przy tym zarządzie pełnej swobody. Ograniczenia wynikają z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W tym okresie rodzice dbają o dobro dziecka, ponieważ nie jest w stanie samodzielnie prowadzić swoich spraw i wymaga pomocy ze strony osób dorosłych. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Władza rodzicielska Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka z poszanowaniem jego praw i godności. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących dziecka lubCzytaj dalej

02kw./19
adwokat rodzinny

Uznanie dziecka

Uznanie dziecka – informacje podstawowe Uznanie dziecka jest sposobem ustalenia ojcostwa przez oświadczenie mężczyzny złożone w formie przewidzianej prawem i przed odpowiednim organem – kierownikiem USC lub Sądem. Sam charakter prawny uznania dziecka to czynność jednostronna, która ma charakter oświadczenia woli (chce uznać dziecko) oraz oświadczenia wiedzy (jest to moje dziecko). Oświadczenie woli Oświadczenie woli składa mężczyzna mający zdolność do czynności prawnych. Dla skutecznego złożenia oświadczenia o uznaniu dziecka potrzebna jest zgoda matki dziecka. Zgodę matki pomija się, jeśli matka nie żyje lub porozumienie z nią napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Wówczas w miejsce zgody matki potrzebna jest zgoda przedstawicielaCzytaj dalej

02kw./19
adwokat rodzinny

Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa – ważne terminy Jeżeli dziecko urodzi się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Natomiast, gdy dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Obalenie domniemania ustawowego Te domniemania ustawowe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem sto osiemdziesiątego dnia od zawarcia małżeństwa, do obalenia domniemania ojcostwa wystarczy, że w procesie o zaprzeczenie ojcostwa mążCzytaj dalej

02kw./19
adwokat rodzinny

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska i jej zakres Władza rodzicielska nad dzieckiem trwa do uzyskania pełnoletności czyli ukończenia 18 lat. władzą W tym okresie rodzice dbają o dobro dziecka ponieważ nie jest w stanie samodzielnie prowadzić swoich spraw i wymaga pomocy ze strony osób dorosłych. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobąCzytaj dalej

02kw./19
adwokat alimenty warszawa

Alimenty Warszawa

Alimenty to regularne obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Ustalenie ich wysokości jest orzekane wyrokiem sądowym. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z trzech powodów: małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa. Krewni w linii prostej, czyli rodzice, dziadkowie oraz dzieci, zobowiązani są do wzajemnej alimentacji w przypadku, jeżeli osoba uprawniona do takich świadczeń znajduje się w potrzebie. Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny dla dziecka? Zakres obowiązku alimentacyjnego dla dziecka obejmuje zaspokojenie jego usprawiedliwionych potrzeb życiowych. Jest to przede wszystkim jego wychowanie i wykształcenie. Podstawą prawną, która reguluje zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych, jest Kodeks Rodzinny i OpiekuńczyCzytaj dalej